• Bailane: ສຳຫລັບ ຜຸ້ຂຽນແລະຜຸ້ອ່ານ

ຄືມາເປັນແນວນີ້

ຢຸກໃໝ່ບ້ານເມືອງພັດທະນາ ວາຊັ້ນເຖີດ ບໍ່ວ່າຢູ່ເມືອງລາວຫລືເມືອງໄທຍ ຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ
ຄົນຣວຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຄຸກ ຄົນທຸກບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝ່

  • ໂດຍ ຄົນລາວ2
  • 05/05/2017
  • 436
  • 0

ໃຫ້ຄວາມເຫັນ

ຍັງບໍ່ທັນເປັນສະມາຊິກ?

ສະມັກສະມາຊິກ